ಸಂತಾನ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮೋಸ್ತು ಗಣನಾಥಾಯ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಯುತಾಯ ಚ ।
ಸರ್ವಪ್ರದಾಯ ದೇವಾಯ ಪುತ್ರವೃದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಚ ॥ 1 ॥

ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುವ ಪುತ್ರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವತ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗಣನಾತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.
ಗುರೂದರಾಯ ಗುರವೇ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ಗುಹ್ಯಾಸಿತಾಯ ತೇ ।
ಗೋಪ್ಯಾಯ ಗೋಪಿತಾಶೇಷಭುವನಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ॥ 2 ॥

ಓ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ರಹಸ್ಯಗಳ
ರಕ್ಷಕರು. ಎಲ್ಲರ ರಕ್ಷಕನೇ ನೀ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ
ಪ್ರಜ್ಞೆ.ವಿಶ್ವಮೂಲಾಯ ಭವ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಕರಾಯ ತೇ ।
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಸತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಪೂರ್ಣಾಯ ಶುಂಡಿನೇ ॥ 3 ॥

ಓ ಬ್ರಮಾಂಡದ ಮೂಲ, ಓ ಭವಿಷ್ಯ, ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ.
ಸತ್ಯವಂತರು, ಸತ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುವವರು ಮತ್ತು ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮಗೆ
ನಮನಗಳು. ಏಕದಂತಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ಸುಮುಖಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಪ್ರಪನ್ನಜನಪಾಲಾಯ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನೇ ॥ 4 ॥

ಒಂದೇ ಹಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ನಿನಗೆ ನಮನಗಳು.
ಶರಣಾದವರ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿನಗೆ ಶರಣಾದವರ
ದುಃಖವನ್ನು ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡುವೆ.
ಶರಣಂ ಭವ ದೇವೇಶ ಸಂತತಿಂ ಸುದೃಢಾ ಕುರು ।
ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಚ ಯೇ ಪುತ್ರಾ ಮತ್ಕುಲೇ ಗಣನಾಯಕ ॥ 5 ॥

ಓ ದೇವತೆಗಳ ಕರ್ತನೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು
ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸು. ಓ ಗಣಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೇ, ನನ್ನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಪುತ್ರರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.

ತೇ ಸರ್ವೇ ತವ ಪೂಜಾರ್ಥಂ2 ನಿರತಾಃ ಸ್ಯುರ್ವರೋಮತಃ ।
ಪುತ್ರಪ್ರದಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 6 ॥
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂದಲುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಪುತ್ರರನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು
ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇತಿ ಸಂತಾನಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥
ಸಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಗಣೇಶನು ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಪುತ್ರ ವೃದ್ಧಿದಾಯಕನೂ ಈತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಗುರುವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಜೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠ
ಪ್ರಧಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಘವನ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗುಪ್ತ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ
9900555458 
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ) ರಾತ್ರಿಯ ಈ ಯಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಋಣಭಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ; ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ, ಮಾಟ-ಮಂತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ; ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ (ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರ್ಥಿ), ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪ (ಪಿತೃ ದೋಷ), ರೋಗಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ; ರಘು ದೋಷ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Footer code: